Hvidbjerg før og nu

 

Billeder fra Egnshistorisk Arkiv
og fra 2005

Anders Gade

 

 1959

Supplerende materiale til DVD "13 fortællinger fra Thyholm": Hvidbjerg: En by i forvandling (I serien Den levende Egnshistorie udgivet af Thyholm Egnsmuseum)

Lars Kanstrup: Kort 1882, 1917, 1943, 1959
       

 

Flere Steder i Hvidbjerg Sogn findes lidt under jordens Overflade et Lag Hvidler, som mest benyttes til Jordens Forbedring og som ved de saakaldte "Hvillegrave" ved et Kalkbrænderi omdannes til Bygningskalk. Omtalte Hvidler findes ogsaa som Underlag i den lille Banke, hvorpaa Kirken er bygget, og heraf skal efter gamle Kilder Ordet Hvidbjerg stamme (Støttrup, 1916)

Artikel om Hvidbjerg  af den unge lærer Marius Støttrup. Fra "Jyske Byer og deres Mænd", bind 5, Nationalforlaget, 1916

Artikler om Hvidbjerg by er også bragt i Årsskrift for Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø, 1984-1 (Erling Mors Nielsen) og 2000 (Karl Raaby)

Billederne  kan her ses over hinanden og dermed i lidt større format

 

 

 
Hvidbjerg kirke
I Traps statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark skrives: Hvidbjerg Kirke er en stor og anselig hvælvet Korskirke, tækket med Bly, med et 34 Alen højt og bredt Taarn, hvori hænger en udmærket stor Klokke. Den anses for en af de ældste i Landet og er blevet historisk ved det Mord, som her blev udøvet Julenat 1210 paa den børglumske Biskop Oluf Glob og hans Følge af Bispens Slægtning, den jydske Adelsmand Jens Glob... (Støttrup, 1916) Bispemordet i Hvidbjerg kirke er bl.a. beskrevet i en artikel af F.L.Østrup i Årsskrift for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø 1981 (Genoptryk af artikel oprindeligt bragt i Hjemmet nr. 14, 1941)


Kirkegade og fattighuset set fra kirketårnet
Lige foran vort Udsigtspunkts Fod og ca. midt paa Thyholm ligger Halvøens Hovedstad Hvidbjerg. - Hvidbjerg By ligger ca. 7 km Nord for Oddesund midt i det store Hvidbjerg Sogn, der udgør 3606 ha land med 2287 Indbyggere og som begrænses af Søndrebjerg-Odby mod Syd, mod Vest og Øst af Limfjorden og mod Nord støder det op mod dets Anneks Sogn, Lyngs, 1123 ha land med 668 Indb. Disse to Sogne danner den folkerigeste Landkommune i Thisted Amt (Støttrup, 1916) (Støttrup har nu nok i stedet stået i tårnet på Kastbergs Hotel i Torvegade. Det var blevet bygget i 1908 som afholdshotel, men gik vist aldrig godt, og i 1935 brændte det. Det er der en underholdende historie om i Egnshistorisk Forenings årsskrift for 1999)

 

Hvidbjerg station 1907. Thybanen blev åbnet 1882 Nu er det Arriva-tog, som kører på banen

Før Banens Aabning 1882 benævnedes det nuværende Hvidbjerg mest med Udtrykket "ved Kirken", og det, Folk nærmest tænkte paa ved Hvidbjerg, er det nuværende N. Hvidbjerg.
  Den Gang laa Knudepunktet for Hvidbjerg ved Hovedlandevejen ved Flovlev og Barslev, idet det store Fællesmejeri for hele Thyholm laa i Barslev, og Kroen, som den Gang var et overmaade vigtigt Centrum for Thyholmboernes Handel, laa i Flovlev (Støttup, 1916)

Bredgade / stationsplads ca. 1900

Næsten lige for Stationsbygningen ligger en tredie af Byens betydelige Købmandsforretninger. Den overtoges i 1895 af Kbmd. Graversen (tidligere Bøvlingbjerg). Kbmd. Graversens Forretning omfattede fra Begyndelsen kun Kolonial, men et Par Aar senere, nemlig i 1897 udvidedes den saa til Jern- og Støbegods, Kul samt Tømmer- og Trælastforretning. I 1900 begyndte Kbmd. Graversen en ny Gren af sin store Forretning, idet han indførte Korn og Foderstoffer, af hvilke Købmand Graversen nu har en betydelig Omsætning. Samtidig købte Kbmd. Graversen et mindre landeri til 4 Køer og et Par Heste (Støttrup, 1916)

Købmand Graversens forretning var i ejendommen Bredgade 3 (bygningen med den markante kvist).  
Dele af forretningens senere historie er beskrevet i årsskrift for Egnshistorisk Forening, 1996

 

 

Bredgade 1973

Der havde været byfest dagen før og lå hestepærer på gaden

Stationspladsen og Hvidbjerg Kro 

Mona Vestergård med dagplejebørn

Den Gang [1882] laa Knudepunktet for Hvidbjerg ved Hovedlandevejen ved Flovlev og Barslev, ... , og Kroen, som den Gang var et overmaade vigtigt Centrum for Thyholmboernes Handel, laa i Flovlev.
    Imidlertid flyttede den daværende Kroejer - nu Hestehandler Rokkjær, Ejer til Legaards Mølle ved Holstebro -, Kroen til Hvidbjerg i 82 (Støttrup, 1916)
Hvidbjerg Kro brændte i 1967 og blev ikke genopbygget. I stedet indrettede Anders Sund hotel i tømmergården på hjørnet af Torvegade og Frederiksgade. På den gamle kroplads i byens centrum blev bygget en uskøn brugs og en grim kiosk.

 

Bredgade  - til højre kroens rejsestald Bredgade  -  til højre Hvidbjerg brugs (revet ned ca. 2010; nu græsplæne)

Byens Vækst har siden den første Periode efter Banens Aabning været jævnt tiltagende, med et Par Perioder imellem, hvor Væksten var særlig iøjnefaldende. Disse Perioder faldt i Aarene 98-99 og omkring 1907-08. Grunden til disse Forøgelsesperioder maa efter Udtalelser søges i de tilsvarende gode Tider for det omliggende Landbrug (Støttrup, 1916)

Hvidbjerg stationsbys tidlige historie er også beskrevet af Erling Mors Nielsen i årsskrift for Egnshistorisk Forening 1984, bind 1


Hvidbjerg Sygehus, ca. 1915
Paa Amtets Initiativ byggedes i Aaret 1892 et Amtssygehus her i Byen og daværende Distriktslæge Effersøe blev Sygehusets første Chef. Stillingen som Sygehuslæge er nu overdraget Doktor Ilsøe R. af Dbg. p. p. Foruden fornævnte har Byen nu en Doktor til; endvidere findes baade Distriktsjordemoder og en Dyrlæge, saa i Menneskers og Dyrs mulige Sygdomstilfælde er hurtig og kyndig Hjælp at skaffe (Støttrup, 1916) Sygehuset blev nedlagt (som sygehus) i vistnok 1998.  Der har været ønske om at indrette hospice i bygningen, nu vistnok omtrent opgivet.

 

Nørregade (før 1908 og ombygningen af Stabells forretning)
Flere store Forretninger har rejst sig i Hvidbjerg, blandt de mange kan her kun nævnes nogle enkelte. En af de ældste her i Byen en Købmand Stabells Kolonial-, Støbegods-, Korn- og Foderstof- og Trælastforretning, som ligger paa et af Byens mest befærdede Strøg ved Flovlevvejen, som fører fra Hvidbjerg til Hovedlandevejen Oddesund - Thisted. Denne Forretning overtoges den 1. August 1901 af Brødrene Stabell. De ledede den i Forening til den 1. Oktober 1908, ved hvilken Tid den overgik paa Enkeltmands Haand. Under Brødrene Stabells Kompagniskab blev Forretningen udvidet med Tømmerhandel. Denne saavel som de øvrige Grene af den store Forretning har under Købmand Stabells Ledelse svunget sig op til en mægtig Stationsbyforretning. Ved Brødrene Stabells Overtagelse var der kun gamle Bygninger, men disse er nu næsten ganske ombygget under den dygtige, energiske og fremadstræbende Købmand Stabells Haand (Støttrup, 1916)
Nørregade - set fra kirken (før 1916)

Her (til højre) lå indtil 2015 Hvidbjerg Missionshus

...... fandt de sig bedst hjemme i Indre Missions Kreds. Lige før 1897 gik der et mægtigt religiøst Bølgeslag hen over Hvidbjerg og mange Mennesker takker Gud for den Tid. For Tiden bygges der er stort korsformet Missionshus lige ved Kirken. Huset skal kunne rumme 800 Mennesker og vil koste ca. 30,000 Kr. Foruden til dets egentlige Bestemmelse skal det ogsaa afgive Plads til et K. F. U. Ms Hjem (Støttrup, 1916)
Nørregade - krydset med Vestergade og Frederiksgade
Hvidbjerg-Lyngs Sparekasse er stiftet den 11. December 1870, idet 30 af Egnens Mænd, da traadte sammen og indskød en Kapital som Grundfond for dens Virksomhed (Støttrup, 1916)

Efter fusion med Søndbjerg-Odby Sparekasse fik den navnet Thyholm Sparekasse, i 2006- efter ekspansion søndenfjords og sammenslutning med Snedsted Sparekasse - har kassen igen nyt navn: Sparekassen Limfjorden.  Nu en del af  Sparekassen Vendsyssel.
Storegade ca. 1915
Naar her kun er nævnt 3 af Byens Forretninger, skyldes det ingenlunde det, at der ikke kunde nævnes flere, men det vil tage alt for megen Plads at omtale alle Byens betydningsfulde Forretninger, men kun endnu skal fortælles, at paa Byens Hovedgade ligger tre manufakturforretninger Side om Side (Støttrup, 1916)
Hvidbjerg Kost- og Realskole (jeg, AG, gik her  fra 1958 til 1960)

... nu en del af Thyholm Kommuneskole

Realskolens tidlige historie (1919-1942) er beskrevet i Årsskrift for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø, 1991
De Gamles Hjem (ved indvielsen i 1931) - og, så længe det varede, Thyholm Rådhus

Foto 2005: Anders Gade

 

Billederne er en del af en større serie optaget for Thyholm Egnsmuseum og projektet "Den levende Egnshistorie". De er foreløbigt af Per Møller sat op i en fotomontage til DVD- serien "13 fortællinger fra Thyholm"

 

 

 

  Per Møller

 

DVD-projektets sponsorer:

Sparekassen Thy

Hvidbjerg Bank

Sparekassen Limfjorden

Thyholm Kommune