Marius Støttrup, 1916: Hvidbjerg 1882
Kort: Lars Kanstrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før Banens Aabning 1882 benævnedes det nuværende Hvidbjerg mest med Udtrykket "ved Kirken", og det, Folk nærmest tænkte paa ved Hvidbjerg, er det nuværende N. Hvidbjerg.
    Den Gang laa Knudepunktet for Hvidbjerg ved Hovedlandevejen ved Flovlev og Barslev, idet det store Fællesmejeri for hele Thyholm laa i Barslev, og Kroen, som den Gang var et overmaade vigtigt Centrum for Thyholmboernes Handel, laa i Flovlev.
    Imidlertid flyttede den daværende Kroejer - nu Hestehandler Rokkjær, Ejer til Legaards Mølle ved Holstebro -, Kroen til Hvidbjerg i 82. Han solgte dog snart Kroen og forlod Byen efter faa Aars Forløb. Selv i denne korte Tid naaede han at skabe sig det Eftermæle, at hvis der om nogen enkelt Person skulde kunne siges at have gjort noget for Byen, maatte det være ham. Han anlagde Sønderland, som gaar Syd om Banegaards-Terrainet og som forbinder Helligkildevejen med Flovlevvejen. Han lod opføre fire Ejendomme ved den nyanlagte Vej. Ligeledes lod han opføre en Bygning - nu Manufakturhandler Koefoeds Butik -- paa Hjørnet af Stationsvejen og Østergade, hvilken han ogsaa har anlagt ved at føre Helligkildevejen igennem lige ind paa Styvelvej. Rokkjær er født paa Tværdal og han er altsaa en indfødt Hvidbjergenser.