Ål. Beskrivelse af fangst og røgning af ål på Thyholm.Uddrag af beskrivelsen af Thyholm i Pontoppidans "Den Danske Atlas", 1769. Den originale stavemåde og syntaks bevaret.Aal-Fiskeriet er her af stor Betydning. Aalene fanges paa tre Maader. (l) med Kroge, som dog snart alene drives her af Fuurlands Beboere, Krogene, besatte med Orme som opgraves paa Gaderne, hænge paa en Alen lange Lidser 1 Alne mellem hver, disse igien paa Snorer af 200. Alnæs Længde, dette Fiskerie drives fra Pindsedag til sidst i Julio, og koster en Snes Krog-Aal 5. á 6. Skilling på Stedet. (2) med Pulsvaade, hvis Masker maa være af en vis Størrelse, en Pulsvaad koster 20. á 30. Rigsdaler, og 3. eller 4. Gaardmænd slaae sig sammen om een, hvortil to Baade og 4. Karle maae bruges, ved Forordninger er Tiden fastsat fra St. Hans Dag til Bartholomæi Dag at bruge Pulsvaade, Puls-Aalene gieIde 8. Skilling Snesen paa Stedet. (3) med at stange paa Isen om Vinteren. Aale-Stangen er 1 Tomme tyk, og kan forlænges til 18 Alne med en anden Stang. Stang-Jernet er en tredobbelt Hakke, hvoraf den middelste har Viderhakker som en Piil. Aalene holde sig gierne op i Bonden, hvor Fiorden er dybest, man hugger et Hul i Isen, og ved at støde Stangen ned i Bonden, klemmes Aalene sammen imellem Jernets Spidse, som da strax tages op. Høiere en to faaes neppe paa Gangen og 40. om Dagen. Som Umagen er mindre, jo tyndere Isen er, vove mange derved deres Liv yderlig. Naar Taage falder paa, ringes med Klokkerne, at Stange-Karlene kan finde hiem efter Lyden. Stang-Aal ere de bedste og koste 10. Skilling Snesen.

Nogle Aal nedsaltes som Spæge-Sild, og fortæres til Frokost i Landet, men utallige flere udføres røgede. Aalene røges i et dertil indrettet Kammer med Halm i 4. Dage, to Dage før de nedpakkes. De ligge Aalene tet og ordentlig ned i en Vogn, som har høie Havrer eller Sidestykker og bedekkes med Huder eller en krum Dekkel af Bredder. Der gaaer 8000. Aal paa et Læs, hvormed de reise, naar de har tilsaaet, synder ud, det er, til østre og syndre Kanten af Nørre-Jylland, endog til Haderslev, og sælge Pundet af Aalene for 4. a 6. Skilling. Efter Indhøstninger gaaer en anden Reise for sig, som giver dem kanskee en Skilling mere for Pundet. Paa den første Reise bringe de hiem igien Træskoe, Vogn-Redskab, Hiule, grovt brunt Klæde, Tørklæder med videre. Paa den sidste mestendels ei andet end Frugt, hvorpaa de vinde en halv eller tredie Deel af Indkiøbet.